HEYDER BABA’YA SELÂM-Şehriyâr

   Muhammed Hüseyn ŞEHRİYÂR

HEYDER BABA’YA SELÂM

Heyder Baba, ıldırımlar şakanda,
Seller, sular şakkıldayıb akanda,
Kızlar ona saf bağlayıb bakanda,
Selâm olsun şevkatize, elize,
Menim de bir adım gelsin dilize.

Heyder Baba, kehliklerin uçanda,
Göl dibinden dovşan kalkıb, kaçanda,
Bahçaların çiçeklenib açanda,
Bizden de bir mümkün olsa, yâd ele,
Açılmayan ürekleri şâd ele.

Bayram yeli çardakları yıkanda,
Novruz gülü, kar çiçeği çıkanda,
Ağ bulutlar köyneklerin sıkanda,
Bizden de bir yâd eyleyen sağ olsun,
Derdlerimiz koy dikkelsin dağ olsun.

Devamını oku

OK ve OKÇULUK

GENEL BİLGİLER

Ok Türk’ler
tarafından i’câd edilmiştir. Daha önceki devirler hakkında bir bilgimiz
olmadığı için ok ve okçuluğun en parlak zamânının Osmanlı’lar devrine
rastladığını söyleyebiliriz.

Ok ile ilgili Hazret-i
Muhammed’e atfedilen 40 hadîs, Sultan İkinci Mahmud zamânında Eyüp Câmi’i imâmı
Abdullah Efendi tarafından tefsîr ve tercüme edilerek pâdişâha sunulmuştur.

İslâmiyet’in ilk
zamanlarında Arap oklarının mesâfesi bugünkü ölçülerle 500 metreyi geçmiyordu.
Osmanlı’ların elinde ok 845.5 metreye kadar fırlatılmıştır. 

ÜNLÜ OKÇULAR

Devamını oku

TÜRK DEVLET GELENEKLERİ

20 Şubat 2001
ERK YURTSEVER WWW.TONYUKUK.NET

DEVLET GELENEKLERİ

Türk Devlet Geleneklerinde yeri olmayan davranışlar:

Hiç kimse devlet başkanı için “son derecede terbiye dışı bir üslûb kullandı” diyemez.

Hiç kimse devlet başkanının kullandığı uslûb ile kendilerine karşılık veremez.

Hiç kimse devlet başkanından özür dileme talebinde bulunamaz.

Hiç kimse veyâ hiçbir kurul devlet başkanının kendince doğru bulmadığı bir davranışını uluorta kamuoyuna açıklayamaz.

Hiç kimse kendisinin kamuoyuna yansıttıklarını, devlet başkanının yansıttığını iddiâ edemez.

Hiç kimse devlet başkanı hakkında bir toplantıyı “arenaya dönüştürdüğü” ifâdesini kullanamaz. Böyle bir ifâde hoşgörü ile karşılansa bile, “arenaya dönüştürme” fiilinin ne demek olduğunun açıklanması gerekir.

Devamını oku

DÎVÂN Ü LÛGÂT-İT TÜRK’TEKİ ATA SÖZLERİ

SUNUŞ

       Bilinen en eski Türk lûgatı Dîvân ü Lûgât-it Türk’de külliyetli miktarda ata sözü … bulunduğu, bunların ise türlerinin günümüze ulaşmış belki en eski numûneleri olduğu malûmdur. Dîvan’daki bu ata sözlerinin … misâl getirilmek üzere kullanıldıkları da bilinen bir gerçektir.

     Dîvân ü Lûgât-it Türk’de Türkçe, kelime olarak lûgatte, müellifince kurulan cümleler içinde ve misâlen getirilen ata sözlerinde, dörtlüklerde ve beytlerde kullanılmıştır. Türkçe kelimeleri lûgat yapmak, eser müellifinin zâten asıl maksadıdır. Yine müellifin bu lûgatleri açıklamak için kurduğu alelâde cümlelerde kullanılan Türkçe ise kendisine âittir. Bu kelimeler ve alelâde cümleler kelime morfolojisi veyâ gramer kâide­leri açısından ehemmiyeti hâiz olabilirlerse de yine misâl getirmek için Kaşgarlı Mahmud Beğ’in eserinde kullandığı ata sözleri, …, Türkçe’nin ano­nim kültür, san’at ve edebîyât ürünleridirler. Bu bakımdan bu önemli edebiyat unsu­runu bir arada görebilmek maksadıyla, daha önce derlenmiş olmalarına rağmen, bu ata sözlerini bir kere daha derlemeyi uygun bulduk. Burada şunu da belirtelim ki bu derlemeyi yapan kişinin görüşü, bâzı Türk ata sözlerindeki açık veyâ kapalı anlatımlar, sanki Türk Töresi’nin maddelerini muhtevîdirler.

     Dîvân ü Lûgât-it Türk’de 1. ciltte 163, 2. ciltte 51 ve 3. ciltte 104 adet olmak üzere toplam 318 adet “Sab” denilen ata sözü vardır. Bunların 3 adedi, kendilerine “ata sözü” denilmesine rağmen, lûgatte geçen bâzı kelimelerin cümle içindeki kullanılışını göstermek için kurulmuş basit misâl cümleleridir. 1. cilt, 369’daki “0l keçişni sub iletti” yâni “O keçisini suya götürdü” ile 1. cilt 386’daki “Ol kulın tepik tepdi” yâni “O adamını tekmeledi” cümlelerinin ata sözü oldukları söylenemez. 1. cilt 244’deki “Oñay irpeldi iş” ise düzeltilerek “Oñay iş irpeldi”, yâni “Kolay iş biçildi, bitirildi” hâline sokulsa bile, bu sözün ata sözü ile bir ilişkisi yoktur. Bu bakımdan ata sözü denilen 318 adet deyişten 315 adedi gerçek ata sözüdür.

     Bu 315 adet ata sözünün 3’ü 3 defâ, 26’sı da 2 defâ, ya aynen veya çok az farklılıklarla mükerreren kullanılmışlardır. Böylece ziyâde olanlarının adedi 32’dir ve 315’ten tenzil edildiklerinde ata sözlerinin sayısı 283’e iner.

     Maamâfih bu takdimde, ziyâde geçen bu ata sözlerinin “DLT Tercümesi”ndeki yerleri de belirtildi ve farklı olanların içlerinden akla en yakın olanı yazıldı. Ayrıca, yemîn etmek için kullanılan bir mesel de ata sözü gibi kabûl ile yukarıda ta’dâdı yapılan 28 sayısının içine bu dahî dâhil edildi.

     Ata sözleri, sözün ilk kelimesinin baş harfine göre abaça düzeni ile dizildi. Yanına “Tercüme”deki yeri işâretlendi. Bu işâretlerde Romen rakamı ile cildi, Latin ra­kamı ile de sahifesi gösterildi. Ayrıca ata sözünün altında, sözün yaşayan Istanbul Türkçesi’ne çevirisi verildi.

– A –

Abçı neçe al (tep) bilse, ayıg anca yol bilir (I. 63) (I. 332)

     Avcı ne kadar hîle bilse, ayı o kadar yol bilir.

Devamını oku

Türk Adları

TÜRK ADLARI

Bu derlemedeki bâzı adların uzunluğu ve söylenişi kulağa hoş gelmeyebilir. Bu konuda, derlemenin yalnız Oğuz Lehçesi için değil bütün TÜRK DÜNYÂSI için hazırlanmış olduğunu göz ardı etmemek lâzımdır.

Türk Çocukları’na verilecek Türkçe adlar, bu derlemeden seçilmelidir. Soysuz, uydurma, Türkçe olmayan kelimelerden seçilerek konulan adlar, ad sâhibinin şahsîyetinde menfî te’sîrler yapabilir, mânâsız bir ad taşıyan kişi aşağılık duygularının etkisinde kalabilir. Çelik irâdeli bir nesl yetiştirmenin ilk yolu, o nesli mutlakâ mânâsı ve hâtırâsı olan Türkçe adlarla bezemekden geçer.

Derleme iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde adlar ilk harflerine göre abaçalandırılarak dizilmişler, ikinci bölümde ise uyaklarına göre dizin edilmişlerdir.

Müşterek olan erkek ve kız adları, aşağıdaki dizinde, gerek erkek adları ve gerekse kız adları bölüklerinde, yanlarına bir * işâreti konmak sureti ile belli edilmişlerdir. Erkek adları bölüğünde yanlarında * işâreti olmayan adlar yalnız erkek çocuklarına, kız adları bölüğünde yanlarında * işâreti olmayan adlar yalnız kız çocuklarına verilebilirler.

Devamını oku

Erk YURTSEVER

Tonyukuk.net İlk olarak 1999 yılında büyük Türkçü Erk YURTSEVER tarafından kurulmuştur. Bu yıllarda bu ağlara bağlanmak için sadece çevirmeli ağlarla çok çok düşük hızlarda bu ağı hazırlamıştır. Büyük Türkçü Erk Yurtseverin yazılarını kendi ağ adıyla yeniden düzenleyip yayımlıyoruz. Mekanı uçmağ olsun!

Devamını oku