Türkçüyüm Irkçı Değilim

17.06.2001

Selam Tonyukuk,
Sayfanızı çok beğeniyorum. Bundan dolayı sizi kutlarım. Yazışmalar-mesajlar kısmındaki Türk Irkı tamlaması beni bir Türkçü olarak (kendim de Kayı’lı bir Oğuz Türkü olmama rağmen) rahatsız etti. Türk ırkı diye bir şey yoktur. Kendini Türk olarak kabul eden, ırkları birbirinden farklı ama dilleri aynı, kültürleri aynı olan topluluklar vardır. Bir Sarıuygur Türkü’nü bir Çinli’den ırk olarak ayırt etmek mümkün değildir. Kıpçak Türkleri de sarı saçlı ve mavi gözlü, uzun boylu kişiler olarak Danimarka’lılara veyâ eski Vikingler’e benzemektedir.
Demek istediğim, bu tamlamanın kullanılmaması… Çevremdeki tartışmalarda bazı kardeşlerimiz “Türk Irkı” tamlamasını kullandığında bizi karalayanlar “yâhu, zâten bunlar kafatasçı, ırkçı” diye bizi kötülüyorlar. Türkçülüğü anlatmakta zorlanıyoruz. Türklük, Türkçülük bir kültür birlikteliğidir. Orta Asya’da bir zamanlar ırkları farklı olan milletler birliktelik oluşturarak Türk kültürünü oluşturmuştur. Aksini düşünüp savunursak Türklüğe kötülük yapmış oluruz. Bir arkadaşım tartıştığı bir Özbek’e “sen de Türk’sün, ben de” deyince adamın tepkisi “ben Türk değilim, Özbek’im. Bak ırkımız bile farklı.” diye sertçe bir cevap oldu.
Türklüğü ırk olarak ön plana almamalıyız. Hattâ din birlikteliğini bile ön plana almamak gerekir. Çünkü Moldavya’daki kardeşlerimizin de hemen hepsi Hıristiyan.
Saygılar, hürmetler,

Bigel TURKO

* * *

22.12.2001

Bay Bigel Turko,

Mektup kutumuzda unutulan yazınızı gecikerek cevaplandırdığımız için sizden özür dileriz. Bu gecikmede bir kasıt yoktur.

Otağımızda Türk’ün şu dîne bağlı olanları iyidir, bu dîne bağlı olanları kötüdür gibi, değil bir yazı, bir îmâ bile yoktur. Bundan sonra da olmayacaktır.

Türklüğü ırk olarak ön plana almamalıyız” derken ne demek istediğiniz pek anlaşılmıyor. Ya da biz yanlış anlamıyor isek siz sâdece Batı Türkeli’nde yaşayan Türkleri Türk sayıyor, diğerlerini ise boy adlarına göre tasnîf ederek Türklüğün dışında tutuyorsunuz. Bu sebeple de herhâlde bizim Türk Irkı tamlamamızın sâdece Anadolu’da yaşayan Türkler’i kapsadığını sanıyorsunuz. Oysa bize göre “Türk”, adları ne olursa olsun bütün Türk boyları’nın üst kimliğinin adıdır. Bu ilmen de böyledir.

Atların bile ırklarının bulunduğu günümüzde Türk Irkı diye bir şeyin! (bir neyin?) olmadığını söylemeniz fevkalâde çarpıcı ve şaşırtıcıdır. Kaldı ki bu iddiânızı savunurken verdiğiniz örnekler de bayağı çarpıcı. Size göre Türkçe konuşan, Türk kültürünü kendi kültürü olarak kabûl eden ve kendisini Türk sayan herkes Türk’tür.

Bay Bigel,

Türkçe konuşan, Türk kültür dâiresinin mensûbu olan, Türk kanı taşıyan bir kişi ‘Ben Türk değilim’ dese bile Türk’tür.

Türkçe konuşan, Türk kültür dâiresinin mensûbu olan, Türk kanı taşıyan bir kişi ‘Ben Türk değilim, ben filan boydanım’ dese bile Türk’tür ama Türk’ün mankurtudur. İşte arkadaşınızla tartışırken kendisinin Türk değil Özbek olduğunu söyleyen kişi bu sınıfa girer.

Türkçe konuşan, Türk kültür dâiresinin mensûbu olan, Türk kanı taşımayan bir kişi ‘Ben Türk’üm’ dese bile o Türk değildir. Bunları böylece bellemenizde yarar vardır.

Yine size göre Sarıuygurlar’ın Çinliler’e benzemesi ya da Kıpçaklar’ın Danimarkalılar’a benzemesi Sarıuygurlar’ın ve Kıpçaklar’ın Türk Irkı’na mensûb olmadıklarını göstermeye yeterlidir.

Bakınız Bay Bigel! Afvedersiniz, karalahana lahanaya, hıyar da acura benzer ama sonuçta biri lahana, diğeri karalahana, biri hıyar, diğeri acurdur. Benzerliklerinden ötürü bunlardan birini benzerinin adıyla söylemek cehâlettir. İsterseniz, varsa tanıdığınız bir Sarıuygur’a “Sen Çinli’sin” veyâ bir Kıpçak’a “Sen Viking’sin” deyiveriniz ve onların konuşmalarını beklemeden yüzlerinde belirecek soru ve şaşkınlık ifâdelerini okumaya çalışınız.

Tartışmalarınızda bazı arkadaşlarınızın “Türk Irkı” tamlamasını kullanmaları, sizi karalayanlara “yâhu, zâten bunlar kafatasçı, ırkçı” deme fırsatı verebilir. Acaba özellikle siz ve bu tamlamayı kullanan arkadaşlarınız, sizi kafatasçı, ırkçı diye kötüleyenlerin soyunu, sopunu bir araştırmayı hiç düşündünüz mü? Bunlardan hiç kafatasçılığı, ırkçılığı ilmen tanımlamalarını istediniz mi?

Haklı olduğunuz bir husûs gerçekten Türk olmayanlara Türk’ü ve Türkçülüğü anlatmaktır. Anlamazlar, anlasalar bile anlamamazlıktan gelirler.

Türklük, Türkçülük bir kültür birlikteliğidir. Orta Asya’da bir zamanlar ırkları farklı olan milletler birliktelik oluşturarak Türk kültürünü oluşturmuştur. Aksini düşünüp savunursak Türklüğe kötülük yapmış oluruz.” cümleniz, bizi size sırasıyla şu üç soruyu sormaya mecbûr bırakıyor:

Kültür birlikteliği Türk ve Türkçü olmak için yeterli midir?

Orta Asya’da bir zamanlar birliktelik oluşturarak Türk kültürünü oluşturan! ırkları farklı olan milletler hangi milletlerdir?

Bu iki konunun aksini düşünüp savunursak Türklüğe ne gibi bir kötülük yaparız?

Bay Bigel,

Irk bildiğiniz gibi Arapça bir isimdir. Soy, kök, asl (asıl), damar mânâlarının karşılığıdır. Çoğulu urûk da tekili ırk gibi Türkçe’mize girmiştir. Anladığımız kadarı ile sizce bu sözcük, anlamları bu sözcük ile aynı olan veyâ bu sözcüğü çağrıştıran her türlü söz ve ses aslâ kullanılmamalıdır. Hattâ bu sözcükler lugâtlerden bile çıkartılmalıdır. Etnoloji denilen ilim dalı dünyâdaki bütün üniversitelerden kaldırılmalıdır. Hattâ hattâ,

Yüce Türk milletinin İstiklâl marşının ikinci kıt’asının ikinci mısra’ındaki ırk kelimesi çıkartılmalıdır... Ne demek yâni, Türk Irkı kahraman da öbür ırklar korkak mı? Değil mi ama?

Şerefli Türk Ordusu’na âit Harbiye marşının ilk mısra’ı olan “Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfâdıyız” cümlesi, “Humanist ve sosyal bir toplumun ahfâdıyız” olarak değiştirilmelidir. Yâni yıldırımları sâdece Türk Irkı mı yaratır? Bunu söylemekle diğer ırklara nisbet verircesine “siz yıldırımlar yaratamazsınız” denilmiyor mu? Ne kadar ayıp!…

Bozkurt’un Türk Gençliğine Hitâbı’ndaki “Muhtâc olduğun kudret damarlarındaki asîl kanda mevcûttur” cümlesi ne demek istiyor? Burada Bozkurt, acaba diğer milletlerin damarlarındaki kanın asîl olmadığını mı söylüyor? Yoksa sizce bu söylem diğer ırklara karşı biraz da ayıp mı kaçıyor? Yoksa büyük Atatürk, cümle içindeki damar sözcüğünü Arapça karşılığı yerine mi kullanmıştır?

Zülf-i yâre dokunabilecek bütün ata sözleri ve deyimler Türkçe’den çıkartılmalı, kullananlar için ağır cezâlı kânunlar düzenlenmeli, bunları kazârâ kullananlar hakkında bile savcılıklara suç duyurusunda bulunanlar ödüllendirilmelidir. Meselâ;

Çingene çalar, Kürt oynar… (Hoş son günlerde tam tersi oluyor ama netîce aynıdır.)

Kenarına bak bezini al, anasına bak kızını al…

Soyu soydan, köpeği mandıradan…

Çingene’ye beylik vermişler, önce babasını asmış… gibi ırkçılık çağrıştıran deyişler yasaklanmalıdır.

Hele eski bir Istanbul türküsü var ki bu türkü, Türk Mûsikîsi repertuvarından derhâl çıkartılmalıdır.

Fındıklı bizim yolumuz (Beyim aman aman)

Hovarda çıktı soyumuz

Tevbe, tevbe… Sanki hovarda hep Türk soylulardan çıkar da başka soydan olanların hovardası olmaz… Yâhu bu ne kadar soycu ve kökçü bir türkü… Ayıptır be birâder, ayıptır. Tez kaldırın şu türküyü türkü repertuvarından…

Bay Bigel,

Üzülerek belirtelim ki düşünceleriniz, Kayı boyu gibi hükmetmekle, yönetmekle yükümlü ve görevli bir boya olan mensûbîyetiniz hakkında bizde kuşku uyandırmıştır. Size durumunuzu bir kere daha araştırmanızı tavsiye ederiz.

Saygılarımızla,

Tonyukuk