KÖL TİGİN BEÑGÜ TAŞI… 5. yüz. (GÜNEY DOĞU YÜZÜ)

:mditib:ngitGLOY:IsIT:ngitlük:emgtib:gtib:ACOB

:MiDİTİB:NiGİTGuLOY:ISITa:NiGİTLÖK:EMGiTİB:GiTİB:AÇNUB

Bunca yazı yazmayı Köl
Tigin’in yeğeni Yoluğ Tigin yazdım.

:ngitGLOY:POK:AKMT:UB:AKŞT:UB:PRLO:nük:imrgiy

:NiGİTGuLOY:POK:AKMaT:UB:AKŞaT:UB:PuRuLO:NÜK:İMRiGİY

Yirmi gün oturup bu
taşa, bu anıta hep Yoluğ Tigin

:Zgtr:rüdgi:Edgy:ADZHNUGYT:ADZHNLGO:RGI:mditib

:ZiGiTRe:RÜDiGİ:EDGiY:ADZuÑuNUGYaT:ADZuÑıNaLGO:RaGI:MiDİTİB

yazdım. Değerli
oğullarınızdan, kızlarınızdan çok daha iyi bakarsınız.

…..:eçidgrit:irgt:ZGDRB:AÇU

…..:EÇİDGiRİT:iRÑeT:ZıGıDRaB:AÇU

Uçu verdiniz. Tanrı (katın)’daki yaşamanızda…..