KEM SÖZLÜĞÜ

Sözcük Yazılışı

Anlamı

Taş

Yerleşik Okunuşa

göre Yazıdaki yeri

ad

D

ad E-11 3;5,5
adak KD ayak  
   adaklıg GLKD adaklı, ayaklı, E-11 2;1
   adıklıg GLKD adaklıg imlâlı kelimenin bir başka

okunuşu… anlamı: ?

E-11 2;1
adrıl- LRD ayrılmak  
   adrıldım(a) AMDLRD ayrıldım E-11 (1;1,2) (3;1,2,4,5)
alınmaç ÇmNL alınmış nesne  
   alınmaçım MÇmNL almış olduğum, aldığım E-11 1;2
alpun NUPL alpun, altundan da değerli bir mâden? E-11 4;2
altı ITL altı (6) E-1 1
altmış ŞMTL altmış (60) E-1 2
altun NUTL altun E-11 4;2
ana AN ana?  
   anama AMN anamdan E-11 3;5
anta Aj orada, oraya E-11 2;2
ant J ant  
   antlıg GLJ antlı, ant içmiş E-11 3;5
   antsız ZisJ antsız, ant içmemiş? E-11 3;5
at T bk.: ad    
   atım MT adım E-1 1
ay Y ay  
   aya AY aya E-11 1;3
   ayıklıg GLKD adaklıg imlâlı kelimenin bir başka okunuşu…

anlamı: bk.: adıklıg

E-11 2;1
   ayuklıg GLKD adaklıg imlâlı kelimenin bir başka okunuşu…

anlamı: bilinmeyen, mechûl… bk.: adıklıg

E-11 2;1
az- Z şaşırmak, yanılmak, yanmak, (hayıflanma?)  
   azdıma AMDZ şaşırdım, yanıldım, yandım

“Az ve azmak sözcükleri hakkında…”

a) az=

1-çok olmayan, az

2-açık; “Költigin az yagızın binip…” (Bk.: Költigin, IŞ5 ve IŞ7),

az yagız= açık yağız, “kara yağız’ın karşıtı olabilir mi?”

b) azmak=

1-coşmak, heyecâna gelmek, şımarmak, taşmak, kabarmak, doğru

yoldan çıkmak, şiddetlenmek, şehvetlenmek, fenâlaşmak,

iltihaplanmak, kudurmak, temizlenemeyecek hâle gelmek (Şemseddin

Sâmî)

2-azalmak, zayıflamak… “pek zayıflağanım içün (25 kilo azdım),

operatsiya yapmay turalar.”, “pek zayıflañğanım içün doktorlar

operatsiya etmege sakınalar. 25 kilo azdım,” (Şem’îzâde Eşref Ağan,

Mektuplar)

3-ne yazık ki; “yalgız kızım Gülbarçın * azdım devran almadı kız bolub *”

= “yalnız kızım Gülbarçın ne yazık ki (üzgünüm ki) kız olup devran süremedi”

(Alpamış, 93/94)

4-yol şaşmak, yoldan çıkmak, yolunu şaşırmak, yolunu kaybetmek (Yunus)

5-şaşmak, yitmek; yol azınca= yol kaybolunca… (Atalar Sözü,

Veled İzbulak, T.D.K. 1936)

Bk.: Elegeşt, E-10; “güne aya az ermiş” (Az imiş = yazık imiş?)

E-11 (1;3) (2;2) (3;3)
bag GB birleşik, birleşmiş E-1 1
bar- RB varmak, gitmek  
   bardım(a) AMDRB vardım, gittim E-11 4;1
barım MRB varlık, var edici, yaratıcı?  
   barımıg GMRB varlığımı, var edicimi, yaradanımı? E-11 2;1
bars ŞRB bars, pars  
   barsıg GŞRB barsı E-11 4;3
beg Gb bey E-1 1
ben nb ben E-1 1
E-11 1;2
beñgüg güghb sonsuz, sonsuzluk taşı E-11 3;3
beşyigirmi imrgyşb onbeş (15) E-11 (1;2) (4;1)
bodun NDOB bodun    
   bodunka AKNDOB boduna E-1 1
   bodunuma AMNDOB bodunuma E-1 2
E-11 3;2
böri iröb börü, kurt E-11 4;3
bunda, bunta AjUB burada E-11 (1;3) (3;1)
bükme- emxb doymamak  
   bükmedim(e) emdmxb doymadım E-11 (1;1) (2;1) (3;2,3)
el el, il, ülke  
   elde edlğ elde, ilde, ülkede E-11 4;2
   elime Amlğ elime, ilime E-1 3;3
   elime Emlğ elime, ilime E-11 2
   elimke Ekmlğ elimin, ilimin E-1 1
elçi içlğ elçi  
   elçisi isiçlğ elçisi E-1 1
Eltogan Tutuk qTUT NGOTlğ kişi adı E-1 1
er  r er, erkek, erkeklik E-11 4;1
er- r imek, olmak    
   ertim Mtr idim E-1 1,2
erdem mmdr erdem, töre  
   erdemim mmdr erdemim, törem E-11 4;1
esiz Zis ne yazık E-1 2
esizime Emzis çok yazık (hayıflanma) E-1 2
E-11 (1;3) (3;2)
ş eş, karı  
   eşime emş eşime, eşimden, karıma, karımdan E-11 3;5
içerki çi bir görev unvânı, iç yöneticisi, iç yolbaşçısı E-11 1;2
idgü ügdI iyi E-11 3;5
igrit- tirgi koşturmak, dağıtmak  
   igritib(e) ebtirgi koşturup, dağıtıp E-11 4;2
kadaş ŞDK kadaş, kanbağlı kimseler, akrabâlar  
   kadaşıma AMŞDK kadaşımdam, kandaşımdan E-11 3;2
kan NK kan, han  
   kanga AGNK kanına, hanına E-11 4;1
   kanıma AMNK kanıma, hanıma E-11 3;3
kara AGMARK kara, (gece)  
   karamga AGMARK karama, (geceme) E-11 2;2
katıglan- NLGTK katlanmak, direnmek, acıya direnç göstermek  
   katıglangıl LGNLGTK katlan,diren, bu acıya direnç göster E-11 1;1
kazgan- NGZK kazanmak  
   kazgandım(a) AMDNGZK kazandım E-11 4;2
konçuy (1) YUCOK evdeş, kadın, karı    
YCUK bk.: konçuy (1)    
   konçuyuma (1) AMYUCOK evdeşime, evdeşimden, karıma, karımdan E-1 2
AMYCUK bk.: konçuyuma (1) E-11 1;3
kökmek gkmxk yabânî kuzey geyiği  
   kökmekig gkmxk yabân geyiğini E-11 4;3
küç çük güç  
   küçi içük güçü E-11 4;2
kümüş şmük gümüş  
   kümüşüg gşmük gümüşü E-11 4;2
kün nük 1) güneş, 2) boy, kavim, âile  
   küne enük güneşe E-11 1;3
   künüme emnük boyuma, âileme E-11 3;2
oglan NLGO oğlan, oğul    
   oglanıma AMNLGO oğlanıma, oğlanımdan, oğluma, oğlumdan E-1 2
ogul LGO bk.: oglan  
   ogluma AMLGO bk.: oglanıma E-11 1;1
ölür- rlö öldürmek  
   ölürdüm(e) emdrlö öldürdüm E-11 4;3
ölürme- emrlü öldürmemek  
   ölürmedim(e) emdmrlü öldürmedim E-11 4;3
sekiz Ziks sekiz (8)

“Sekiz adaklı barım” hakkında…

“Sekiz ayaklıg (ayıklıg) barım (var edici)?.. Birkaç sin taşında

daha geçen bu tâbîrin, kendisine kurban sunulan kutsî bir

kimsenin (belki de Tanrı’nın) veyâ kutsî bir yerin adı olabileceği

aklımıza geliyor. Sekiz adaklı veyâ adıklı (aduklı?=bilinmeyen,

tanınmayan) bu nesne sekiz kollu Buda’nın adı olamaz mı?

bar(ı)m buyan= parama (param) buyan… param(skr)= mal, servet,

varlık; buyan (skr)punya= sevap, iyi amel, kut, saadet, mut, sevap

(U. S. – A. Câferoğlu)

Tüketibarmak fiilinin karşılığı kurbân etmek olamaz mı? Adak

acaba bugünkü anlamında adanan nesnelerin ortak adı olabilir mi?

Konu ile ilgilenenlerin dikkat ve bilgilerine…“

E-11 2;1
sub BUS su  
   subuma AMBUS suyumdan E-11 3;1
Tabgaç ÇGBT Çin E-11 4;1
Teñri irht Tanrı E-1 1
tik- kit dikmek  
   tiktim amtkit diktim E-11 3;3
Tör Apa AP rüt kişi adı E-11 1;2
tüketibar- RBitküt dökmek, tüketmek, kurban etmek, dağıtmak  
   tüketibardım MDRBitküt döktüm, tükettim, kurban ettim, dağıttım E-11 2;1
tüñür rhüt dünür  
   tüñürüme amrhüt dünürümden E-11 3;4
üç çü üç (3) E-11 1;1
üçün nçü için E-11 4;1
üçün(e) ençü bk.: üçün E-11 2;1
ürüñ hrü ak, (gündüz)  
   ürüñümge egmhrü akıma, (gündüzüme) E-11 2;2
yaş ŞY yaş, yaşanılmış yılların sayısı  
   yaşda ADŞY yaşında E-11 1;2
   yaşım MŞY yaşım E-1 2
   yaşımda ADMŞY yaşımda E-11 4;1
yata ATY bk: yıta E-11 2;2
yat TY yad, uzak el, ırak yer  
   yatda ADTY yad eldeki, ıraktaki, E-11 3;4
yer ry yer, bulunulan yer  
   yerime emry yerimden E-11 3;1
yeti ity yedi (7) E-11 4;3
yılkı ıKLIY yılkı, dört ayaklı hayvanların sürüsü E-11 2;1
yıta ATIY yazık E-11 (1;1) (3;1,1)

Erk YURTSEVER

Yayın Târîhi: 01.06.2003