BİLGE TONYUKUK… 1. TAŞ… 2. yüz. (GÜNEY YÜZÜ)

:itr:qT:IZGOB:NDOB:ZMtr:RURLO:üyy:NGSBT:üyiy:kyk1

:İTRe:KoT:IZuGOB:NuDOB:ZiMiTRe:RURuLO:ÜYiY:NaGŞıBaT:ÜYİY:KiYiK

Geyik yiyerek, tavşan
yiyerek oturur idik. Bodunun boğazı tok idi.

:ilkir:RRLO:aC:ZMtr:gº:Zib:itr:gt:qço:ergt:ZMGY

:İLKiRe:RuRuLO:AÇNa:ZiMiTRe:GiSi:İTRe:GeT:KUÇO:ERGeT:ZıMıGaY

Yağımız çevrede ocak
gibi iken (biz) ateş gibi idik. Öylece otururduk. Yörük

:itlk:grük:NJDZGO

:İTLeK:GüRÖK:NıDNıDZuGO

Oğuzlarından tanık geldi.

:rit:ITRLO:NGK:EZü:NDOB:ZGO:ZKUT:GJ:IBS:grük2

:RİT:ITRuLO:NaGaK:EZÜ:NuDOB:ZuGO:ZuKOT:GaTNa:IbaS:GüRÖK

Tanığın sözü şöyle:
“Dokuz Oğuz bodunu üzerine kağan oturdu.” der.

:smDI:gms:ARHOT:URGFTIK:smDI:gnühs:INOq:URGÇGBT

:ŞıMDI:GiMiSe:ARÑOT:URaGNYaTIK:ŞıMDI:GüNÜÑeS:INOK:URaGÇaGBaT

Çin yönüne Konı Paşa’yı
göndermiş. Kıtayn yönüne Toñra Esim’i göndermiş.

:NDOB:krüt:AFKZ:eC:BS

:NuDOB:KRÜT:ANYıKZa:AÇNa:BaS

Söz böyle: “Azıcık Türk bodunu

:İK:LO:sMr:Eglİb:IsIÇUGY:sMr:PL:INGK:sMr:RYIROY3

:İKi:LO:ŞiMRe:EGLİB:ISIÇUGYa:ŞiMRe:PLa:INaGaK:ŞiMRe:RoYIROY

yürüyor imiş. Kağanı alp
imiş. Danışmanı bilgili imiş. O iki

:GFTIQ:ErhÖ:nM:rit:İÇtrÜlÖ:GÇGBT:inis:rsr:RB:isik

:GıNYaTIK:ERÑÖ:NeM:RİT:İÇeTRÜLÖ:GıÇaGBaT:İNİS:ReSRe:RaB:İŞİK

kişi var olursa seni
(de), Çin’i (de) öldürecek derim. Doğu’da Kıtayn’ı

:GZGO:inib:nM:rit:İÇtrlÖ

:GuZuGO:İNİB:NeM:RİT:İÇeTRüLÖ

öldürecek derim. Beni, Oğuz’u

:ny:ndhö:FTIQ:gt:ny:ndrb:ÇGBT:nm:rit:kiçtrlö4

:NaY:NiDÑÖ:NYaTIK:GeT:NaY:NiDiRiB:ÇaGBaT:NeM:RİT:KİÇeTRüLÖ

öldürecek derim. Çin
Güney’den yana değsin, Kıtayn Doğu’dan yana

:İdİ:Etnİry:NDOB:ris:krüt:niygt:NYJDRİy:nb:gt

:İDİ:ETNİRiY:NuDOB:RİS:KRÜT:NİYeGeT:NaYıTNıDıRIY:NeB:GeT

değsin, ben Kuzey’den
yana değeyim. Türk Sir bodunu yerinde dursun.

:MLSIQ:qY:İdİ:RSU:NUZMROY

:MıLaSIK:KOY:İDİ:RaSU:NUZaMuROY

(Onun) ilerlemesi dahi dursun, (onu) yok edelim

:MKSRLO:ZtnÜk:İdMlk:MKIsDU:nüt:Pds:GBs:LO:nm:rit5

:MıKıSRuLO:ZüTNÜK:İDeMLeK:MıKISıDU:NÜT:PiDiŞe:GıBaS:LO:NeM:RİT

derim.”. O sözü
işitip gece uyuyasım gelmedi, gündüz oturasım

:ZGO:ÇGBT:MtntÖ:AC:MtntÖ:AMNGK:ÜrtÖ:AJ:İdMlk

:ZuGO:ÇaGBaT:MüTNüTÖ:AÇNa:MüTNüTÖ:AMıNaGaK:ÜRTÖ:ADNa:İDeMLeK

gelmedi. Ondan ötürü
kağanıma açıldım. Şöyle açıldım:”Çin, Oğuz,

:RSBK:ÜkÇ:UB:FTIQ

:RaSıBaK:ÜKÇü:UB:NYaTIK

Kıtayn, bu üçü birleşirse 

:
glkr:AKYUY:Zİb:gt:ŞMTUT:NST:İÇİ:ZÖ:Zb:IÇvK
6

: GiLKRe:AKYUY:ZİB:GeT:ŞıMTUT:NıŞaT:İÇİ:ZÖ:ZiB:IÇaTLaK

biz kala kalacağız.
Kendi içi dışarıdan tutulmuş gibiyiz. Yufka gücündekinin

:RsLOB:NLK:AKYUY:ZÇU:ilgzö:glkr:egCy:smr:zçu:
ILGLPUt

:RaSLOB:NıLaK:AKYUY:ZuÇU:İLüGZÖ:GiLKRe:EGÇNiY:ŞiMRe:ZuÇU:ILaGLuPUT

delinmesi ucuz imiş.
İnce gücündekini kırmak kolay. Yufka kalın olsa  

:egCy:smr:PL:qLUGLPUT

:EGÇNiY:ŞiMRe:PLa:KULUGLuPUT

delinmesi çetin imiş. İnce

:ADÇGBT:EYRB:ADfTIQ:erhö:smr:PL:xlgzü:RSLOB:NGOY7

:ADÇAGBAT:EYİRİB:ADNYATIK:ERÑÖ:ŞİMRE:PLA:KÜLÜGZÜ:RASLOB:NUGOY

yoğun olsa kırmak çetin
imiş. Doğu’da Kıyayn’dan, Güney’de Çin’den,

:UM:RB:ZMÇtlk:ZMÜs:hib:ÇÜ:ik:ADZGO:AYRIY:AJDRUK:AYRUK

:UM:RaB:ZiMiÇeTLeK:ZüMÜS:ÑİB:ÇÜ:İKi:ADZuGO:AYıRIY:ATNıDıRUK:AYıRUK

Batı’da Batılı’lardan,
Kuzey’de Oğuz’dan iki üç bin erimiz gelecek var mı

:mtntü:aC:En

:MüTNüTÖ:AÇNa:EN

ki? Böyle konuştum.

:itrb:üds:nmCtö:xtntü:qqfOT:eglib:MZÖ:mb:MNGK8

:İTRiB:ÜDiŞi:NüMüÇNüTÖ:KÜTNüTÖ:KUKUYNOT:EGLİB:MüZÖ:NeB:MıNaGaK

Kağanım, ben Bilge
Tonyukuk konuştuk. (Kağan) Konuştuğumu işiti verdi.

:gnİ:MtZDU:URAGSIy:nktö:URGOY:ghÖ:kök:idt:ZDU:eçhlhök

 :GiNİ:MıTZuDU:URAGŞIY:NeKüTÖ:URuGOY:GüÑÖ:KÖK:İDiT:ZuDU:EÇÑüLÑÖK

Gönlünce yönlendir dedi.
Kök Öñ’ü aşıp Ötüken Ormanı’na yöneldim. İnig

:itlk:ZGO:ADLGOT:nklxk

:İTLeK:ZuGO:ADLuGOT:NüKüLKÖK

Köklük (denilen yer)’ün Toğul (denilen yer)’da Oğuz geldi.

:IDKLRY:irht:zmdshüs:zmtr:hib:ik:zib:smr:hib:ÇÜ:isüs9

:IDaKıLRaY:İRÑeT:ZüMüDŞüÑÜS:ZiMiTRe:ÑİB:İKi:ZİB:ŞiMRe:ÑİB:ÇÜ:İSÜS

Eri üç bin imiş. Biz iki
bin erdik. Savaştık. Teñri öyle istedi

:ürtö:AJ:xx:itlö:emy:AVOY:qDfY:idsüt:ekzgö:ZMDfY

:ÜRTÖ:ADNa:KÖK:İTLÖ:EMiY:ATLOY:KUDNıYaY:İDŞÜT:EKZüGÖ:ZıMıDNıYaY

dağıttık. Irmağa düştü.
Dağıttıklarımız yolda yine öldü hep. Ondan sonra

:itlk:npq:ZGO

:İTLeK:NıPOK:ZuGO

Oğuz’un tümü (bize katılmak için) geldi.

:qqfOT:eglib:mzö:nb:ekry:nktö:GNDOB:krüt:……….10

:KUKUYNOT:EGLİB:MüZÖ:NeB:EKRiY:NeKüTÖ:GuNuDOB:KRÜT:……….

Türk bodunu’nu Ötüken
Yeri’ne… Ben kendim Bilge Tonyukuk

:IKYRIy:IKYRUq:NDOB:ikyrb:pds:nyt:sMNOq:gry:nktö

:IKaYıRIY:IKaYıRUK:NuDOB:İKeYiRiB:PiDiŞe:NiYiT:ŞıMNOK:GiRiY:NeKüTÖ

Ötüken Yer’e konmuş diye
işitip Güney’deki bodun, Batı’daki, Kuzey’deki,

:itlk:NDOB:ikrhö

:İTLeK:NuDOB:İKeRÑÖ

Doğu’daki bodun (bize katılmak için) geldi.