BİLGE KAĞAN BEÑGÜ TAŞI… 6. yüz. (GÜNEY BATI YÜZÜ)

:GKRB:ACUB:mdtib:ngit:GLOY:nigtib:NGK:eglib…

:GıKRaB:AÇNUB:MiDiTİB:NiGİT:GuLOY:NİGiTİB:NaGaK:EGLİB…

… Bilge Kağan’ın (bu)
yazısını (ben) Yoluğ Tigin yazdım. Bunca anıtı,

:tröt:IqTR:Y:nm:ngit:GLOY:isiT:NGK…:GZU:gZdb

:TRÖT:IKUTRa:Ya:NeM:NiGİT:GuLOY:ISITa:NaGaK…:GuZU:GiZiDeB

süsü, bezemeyi …
kağanın yeğeni Yoluğ Tigin , ben, (bir) ay, dört

:…GY:mtZdb:mditib:PRLO:nük

:…GaY:MiTeZiDeB:MiDİTİB:PuRuLO:NÜK

gün oturup yazdım,
süsledim. Yağ…